We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Grand Theft Audio 1: Štandardná r​í​mskokatol​í​cka sv​ä​tá om​š​a

by Samčo, brat dážďoviek

supported by
spentagong
spentagong thumbnail
spentagong exaggerated vagus | stochasmitis provincialis Favorite track: €u-charistia.
/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.
    Purchasable with gift card

      name your price

     

1.
Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Otče náš,ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi, chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého /:Zdravas Mária, milosti plná, pán s Tebou, požehnaný si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol za nás bičovaný, Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej, amen:/ (opakovať do stratena)
2.
Hail Holy Queen (free) 01:21
Ujčo: Vnimanie! Gavarit i pakazavjet Moskva! Zbor: Hail holy Queen enthroned above, o Maria Hail mother of mercy and of love, o Maria Triumph all ye cherubin, sing with us ye seraphin Heaven and Earth resound the hymn: Salve, salve, salve regina Our life, ou sweetness here beilow, o Maria Our hope in sorrow and in woe, o Maria Triumph all ye cherubin, sing with us ye seraphin Heaven and Earth resound the hymn: Salve, salve, salve regina
3.
Prežehnanie (free) 00:26
Kňaz: V mene otca i syna i ducha svätého Ľud: AMEN Kňaz: Milosť nášho pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha svätého nech sú s vami všetkými Ľud: I S DUCHOM TVOJIM Kňaz: Bratia a sestry, oľutujme si hriechy, aby sme s čistou dušou slávili najsvätejšiu obetu
4.
Moja preveľká vina (free) 03:26
Kňaz: Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. /:MOJA VINA, MOJA VINA, MOJA PREVEĽKÁ VINA:/ 4x Preto prosím anjelov a svätých i Vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu /:MOJA VINA, MOJA VINA, MOJA PREVEĽKÁ VINA:/ Babeťko: Ó zhrešil som a mňa srdco teraz z toho bolí, lebo som zhrešil.. moje srdco cíti preveľkú ľútosť, pretože zhrešilooo... oooo teraz je krížom prebodnuté, krížom s klincami a Ježiškom ktorý na ňom leží, ó srdco moje bolí ma z toho čo zrobilo, že krvný obeh mi podporuje a riadi a distribuuje... ooo srdco mojooo veľmi mu je ľúto všetko, moja preveľká a ešte väčšia vina za všetko čo moje srdco spáchalo... Ujčo: Som jej povedal že ja idem na púť do Krivej na Slovensko kvôli Blahoslavenej Zďenki, ona ma prosila, Edy pomodli sa za mňa pred blahoslavenou Zdenkou, aby orodovala za moju rodinu, lebo ja každý deň sa modlím k nej, len si pomyslíte že my tu dnes v Krivej sa modlíme k blahoslavnej Zďenki a na druhej strany zemegule aj jedna stará Filipínka sa tak isto vrúcne modlí k nej... Kňaz: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného Ľud: AMEN
5.
Pane, zmiluj sa (free) 02:07
/:God damn it, you gotta do it, do it God damn it, you can eat your own piece of shit:/ Keby nebol onlajn kataster, nikdy by som ťa nenašiel Keby nebol onlajn register, nikdy by som k tebe neprišiel /:God damn it, you gotta do it, do it God damn it, you can eat your own piece of shit:/ /:Let’s dance, it’s good, let’s dance, it’s cool!:/ (4x) Keby nebol onlajn kataster, nikdy by som ťa nenašiel Keby nebol onlajn register, nikdy by som k tebe neprišiel /:Let’s dance on the fence, trep si hlavu o kredenc Let’s dance on defence, trep si nohy o kredenc:/ Pane, zmiluj sa! Pane, zmiluj sa! Ježiš! JeŽIIŠ! Je-ŽIIIŠ! Ježiš! Keby nebol onlajn kataster, JESUS, ta by som ta nigdy nenašel! GOD!! Keby nebol onlajn register, JESUS, ta by som k tebe nigdy neprišel! /:Pane zmiluj sa, it’s cool, Pane zmiluj sa, it’s gool:/ (opakovať do zdochnutia)
6.
Po všetky veky vekov (free) 00:45
Kňaz: Modľime sa! Prosíme ťa, všemohúci Bože, ustavične povzbudzuj našu vôľu, aby sme horlivo spolupracovali na diele našej spásy a v bohatej miere dosiahli dary tvojej otcovskej dobroty.. skrze nášho pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom svätým po všetky veky vekov Ľud: AAAAMEEEEN
7.
Mladý miništrant: Hm, hm.. yo yo you! Potom som videl z neba zostupovat iného anjela, kerý má velkú moc a jeho sláva ožarila zem! Zvolal mohutným hlasom: Padol, padol velký Babylon a stal sa príbytkom démonov! Skrížil všetkych nečistých duchov a skrížil nečisté a odporné zvery, lebo všetky národy pili z vína vášne jeho smilstva a králi zeme s nim smilnili a kupci zeme zbohatli z jeho obrovského roskošnýctva! (ye ye ye ye yežiš!) Počul som iný hlas volat z neba: vidíte z neho moj lud, aby ste nemali učast na jeho hrechoch, aby sa vam nedostalo z jeho rán, lebo jeho hréchy sáhajú až po nebo a Boh sa rozpametal na jeho neprávosty! Prosty! Odplatte mu jak on odplatyl! Odpladte mu dvojnasobne za jeho skutky! Do pohara do kerého on naléval, nalejte mu dvojnasobné, kolko sa on oslavoval a hmýril, tolko mu dajte útrap a smútku, lebo si v srdci hovorí: „Sedím ako královná, vdova né som a smútok neuzrém!“ Temeraf! Preto jedného dna prídu jeho rany smrti, smútok a hladom a ohnom bude v spálni, lebo mocný je pán Boh kerý ho odsúdil! Temeraf! Budú nad ným plakat a narékat králi zeme, kerí s nim smilnili a hýrili, ket uzrú dym z jeho požáru! Zastanú si obdaleč od hrózy nad jeho útrapami a budú volat: Beda beda ti, velké mesto Babylón (toto neny slovenský hiphop, Temeraf!), mesto tak mocné, lebo v jedinú hodzinu prišél na teba súd! Kupci zeme budú nad ním plakat a žárlit, lebo už nikto nekúpi ich tovar! Naklad zlata a strébra! Zlaté retaze! Drahé kamene! Milion dolarov a perly!! Purpur! Hodvab! Šarlat! Šeliake dolare! Eura! Miliony! Dig, už si skončil, ty didžej? Kňaz: Počuli sme Božie slovo Ľud: Bohu vďaka
8.
Žalm (free) 07:19
My prosíme Ťa, Pane, daj nám mier a kľud, Prosíme Ťa, Pane, za slovenský ľud Červená hviezda padla a kríž zasvietil v tmách Z budúcnosti nemáme už hrôzu ani strach Malé koníky ľúbi Boh hoc sú len zvieratká a keďže kone ľúbi Boh, ľúbi tiež aj mňa Malé mravčeky ľúbi Boh hoc sú len zvieratká a keďže kone ľúbi Boh, ľúbi tiež aj mňa /:Moje údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti utkávaný v hlbinách zeme:/ Malé koníky ľúbi Boh hoc sú len zvieratká a keďže kone ľúbi Boh, ľúbi tiež aj mňa Malé mravčeky ľúbi Boh hoc sú len zvieratká a keďže kone ľúbi Boh, ľúbi tiež aj mňa /*nasleduje úryvok z mládežníckeho kresťanskeho hiťasu... som ho das tri razy počul na pol ucha v Juskovej voli, viac o ňom neviem, kto viete ta mi napište, pamätám si iba totu melódiu, preto je to bez spevu*/ Konaj vždy tak aby Kristus nemal žiaľ, že mu diabol novú ovečku vzal Ovečka si po hlase svojho pána zná, veď aj ty to cítiš keď ťa zavolá /:Detičky buďte dobré:/ bo vás zobere Satan a dá vás do pekla teraz koňec
9.
Aleluja (free) 00:41
Zbor: Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, héééj... Taká teta: Je mi potešením a velkou cťou, že možem pozdraviť toto slávnostné zhromaždenie pri tejto milej príležitosti.. Zbor: Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, uáááu...
10.
Kňaz: Pán s vami Ľud: I s duchom tvojim Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša Ľud: Sláva Tebe, Pane Taká teta: Sme radi, že škola si našla pevné miesto v oblasti regionálneho alternatívneho školstva. Sledujeme vaše úspechy a napredovania v oblasti stredoškolskej odbornej činnosti, predmetových olympiádach i úspešnosti prijatých na vysoké školy. Je potešením nás, ktorým kresťanské hodnoty sa stali osobnou životnou filozofiou, že vychovávate mladých ľudí schopných pre dobro cirkvi i občianskej spoločnosti. Do ďalších rokov činnosti školy prajem všetko dobré a nech dobrotivý Pán žehná dielo práce. Vážený pán riaditeľ, ako prejav vďaky a ucty prijmite ďakovný list krajského školského úradu Kňaz: Modly mäsa, modly mäsa, modly mäsa... (opakuje sa furt dokola) Počuli sme slovo Pánovo Ľud: Chvála Tebe, Kriste
11.
12.
Samčo: Teraz ide nudnejšia časť pesničky Kňaz: Bratia a sestry, Ježišov duch nás učí a vnuká nám, ako sa správne modliť. S dôverou v jeho pomoc, prednesme nebeskému Otcovi svoje prosby. Samčo: Ta čo je to tu, kdeže, že Ježiš ježí ježe A zdola sa kuká Mária jak ujo ho na kríž pribíja Zbor: /:Prosíme Ťa, vyslyš nás:/ Kňaz: Prosíme Ťa Kriste, za duchovných pastierov Tvojej cirkvi, nech lámu bratom a sestrám chlieb života a nech sa ním aj sami živia a posilňujú Zbor: /:Prosíme Ťa, vyslyš nás:/ Kňaz: Všemohúci Bože, ochraňuj ustavičnou láskou svoj ľud, ktorý si vykúpil smrťou svojho syna Zbor: /:Prosíme Ťa, vyslyš nás:/ Kňaz: Modly mäsa... modlymodlymodlymodlymäsa... Zbor: /:Prosíme Ťa, vyslyš nás:/ Samčo: Ježiško, vyslyš nás, ja ježím, ty ježíš Ježiško, vyslyš nás, ja ježím, ta Ježiš kde ležíš? Ježiško, vyslyš nás, ja ježím, ty ježíš, on ježí, on leží Ježiško, vyslyš nás, ja ježím, ty ježíš! Kňaz: Nech v tebe Izrael uzná očakávaného mesiáša a celá zem nech uzná tvoju slávu Zbor: /:Prosíme Ťa, vyslyš nás:/ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaleluja Zbor: /:Prosíme Ťa, vyslyš nás:/ Kňaz: Všemohúci a večný Bože, večný večný večný Bože Zbor: /:Prosíme Ťa, vyslyš nás:/ Kňaz: Modly mäsa... modlymodlymodlymodlymäsa... Zbor: /:Prosíme Ťa, vyslyš nás:/ Samčo: /:Ježiško, vyslyš nás, ja ježím, ty ježíš Ježiško, vyslyš nás, ja ježím, tak Ješiš kde ležíš?:/
13.
Obeta (free) 01:22
Kňaz: /:Dobrotivý Otče, s úľubou prijmi posvätné dary, ktoré prinášame na oltár z tvojho ustanovenia:/ (opakovať furt dokola) Boh: Dobre, už idzeeem... Meliško: TY BZDOCHAA!!! Hlas ľudu: A refren ešte raz! Kňaz: Z tvojho ustanovenia, z tvojho ustanovenia, tanovenia,tanovenianianianianianiaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
14.
Kňaz: Modlite sa, bratia a sestry, aby moja i vaša obeta zaľúbila sa Bohu otcu všemohúcemu Meliško: TY BZOCHAAA, TY BZDOCHAAA, TY BZDOCHAAAA Kňaz: Dobrotivý Otče, s úľubou prijmi posvätné dary, ktoré prinášame na oltár z tvojho ustanovenia. Prosíme ťa, pomôž nám zachovávať tvoje prikázania, aby si aj v nás našiel zaľúbenie. Skrze Krista, nášho pána Ľud: Aaaamen Kňaz: Pán s vami Ľud: I s duchom Tvojim Kňaz: Hore srdcia Ľud: Máme ich u Pána Kňaz: Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu Ľud: /:Je to dôstojné a správne, ježíííš:/(3x) Samčo: Lidi, teď vám něco řeknu! Kňaz: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe Pane, všemohúci a večný Bože, skrze nášho pána Ježiša Krista, lebo s vďačnou láskou /:slávime jeho umučenie:/ (4x) Sam: Noo.. ale tak sorry, ale ja musím nadávať Zbor: My slávime jeho umučenie, my slávime jeho umučenie Tak vzdajme vďaky Pánovi že on bol umučený My slávime jeho umučenie Zbor: So živou vierou vyznávame jeho zmŕtvychvstanie a s pevnou nádejou očakávame jeho slávny príchod. Preto ťa so všetkými anjelmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme:
15.
Svätý (free) 01:09
Svätý, svätý, svätý je Pánboh všetkých svetov Bambabambambambabamba, budiť je môj koníček Bambabambambambabamba Plné sú nebesia i zem tvojej slávy /:Hosana (hošana), hosana (hošana), hosana (hošana) na výsostiach:/ Kto stvoril žmurkajúce hviezdy, žmurkajúce hviezdy, žmurkajúce hviezdy? Kto stvoril žmurkajúce hviezdy? Náš otec boh! Požehnaný, ktorý prichádzaš v mene Pánovom /:Hosana (hošana), hosana (hošana), hosana (hošana) na výsostiach:/
16.
Premenenie (free) 01:28
Kňaz: Naozaj si svätý a hoden chvály, Bože. Ty miluješ všetkých ľudí a vždy si s nimi na ceste života. Naozaj zvelebený je Tvoj syn uprostred nás, keď nás jeho láska zhromažďuje, a ako kedysi učeníkom, otvára nám písma a láme chlieb. Prosíme Ťa teda, najláskavejší Otče, zošli svojho svätého ducha, nech posvätí dary chleba a vína, aby sa nám stali telom a krvou nášho pána Ježiša Krista. On pred svojim umučením pri poslednej večeri zobral chlieb, dobrorečil a lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: Meliško: Pozri sa, mravce chodia tadeto hore Kňaz: Podobne po večeri vzal kalich, vzdal Ti vďaky a dal učeníkom, hovoriac: Ujo hlásateľ: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach Vám ponúkame zostrih z piatkového mítingu HZDS a SNS v Kysuckom Novom Meste Kňaz: Hľa tajomstvo viery Zbor: Smrť Tvoju Pane zvestujeme a Tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš k sláve
17.
K údom Tvojho syna (free) 02:54
Kňaz: /:K údom Tvojho syna:/ 4x Preto aj my, svätý Otče, slávime pamiatku Krista, tvojho syna, nášho spasiteľa, ktorého si skrze umučenie a smrť na kríži, priviedol k sláve vzkriesenia. Ohlasujeme dielo tvojej lásky, kým on sám nepríde, a obetujeme ti chlieb života a kalich dobrorečenia. /:K údom Tvojho syna:/ 4x Láskavo vzhliadni na dar tvojej cirkvi. V ňom prinášame veľkonočnú Kristovu obetu, ktorú nám on odovzdal. Udeľ, aby sme mocou ducha tvojej lásky boli pripočítaní teraz i v deň večnosti k údom Tvojho syna, k údom Tvojho syna, k údom Tvojho syna, k údom Tvojho syna Zbor: /:K údom Tvojho syna:/ 5x Kňaz: PANE, obnov svetlom evanjelia svoju cirkev. Usilni puto jednoty medzi veriacimi a pastiermi Tvojho ľudu, v jednote s našim pápežom Benediktom, našim biskupom Alojzom, aby Tvoj ľud v tomto svete rozdelenom nesvornosťou, zažiaril ako prorocké znamenie jednoty a svornosti. Pamätaj na našich zosnulých, ktorí odpočívajú v Kristovom pokoji a na všetkých, ktorých vieru iba ty si poznal. Dovoľ im tešiť sa zo svetla Tvojej tváre a daruj im vo vzkriesení plnosť života. Aj nám dožič, aby sme po skončení pozemského putovania prišli do večného príbytku kde budeme navždy žiť s tebou a v spoločenstve s pannou Máriou, apoštolmi a učeníkmi ťa budeme chváliť a oslavovať Samčo: /:K údom Tvojho syna:/ (4x) Kňaz: Skrze Ježiša Krista, Tvojho syna.... Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty Bože otče všemohúci v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov! Chórus: Amen, amen, amen Kňaz: Modlime sa tak, ako nás naučil pán Ježiš
18.
Otčenáš, ktorý si na nebesiach Posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, uo ó, tvoje Buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi, Chlieb náš každodenný, chlieb náš každodenný Daj nám dnes, daj nám dnes A odpusť nám, uo o óóó odpusť nám Naše viny, naše viny Ako i my odpúšťame svojim vinníkom A neuveď nás do pokušenia, a áááále, a a aaaale Zbav nás zlehooo, uo óóó zbav nás zlého Ámen, amen, amen, amen (ježi, ježiš, ježi, ježiš, ježi, ježiš...)
19.
Pokoj Pánov (free) 01:11
Kňaz: Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho spasiteľa Ježiša Krista Zbor: Tá veľkonočná večera zachránila ľud pred smrťou Z faraónovho otroctva nás dobrý Pán Boh vytrhol Kňaz: Pane Ježišu Kriste, ty si povedal svojim apoštolom: „Pokoj Vám zanechávam, svoj pokoj Vám dávam“. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi, a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov Ľud: Amen Kňaz: Pokoj pánov nech je vždy s vami Chórus: I s duchom tvojim Kňaz: Dajte si znak pokoja Chórus: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami
20.
Len v Tvojom náručí (free) 01:39
21.
Boží baránok (free) 01:56
Boží baránok hľa pre nás Pre nás on sám porazil smrť temnoty Boží baránok, otec náš Vyslobodil, pre nás on sám daroval nový život
22.
Agnus Dei (free) 00:48
/:Agnus dei, qui tollis pecata mundi Miserere nobis:/
23.
Hostina Baránkova (free) 00:26
Kňaz: Hľa Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Ľud (zajakavo): Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie
24.
€u-charistia (free) 09:11
Kňaz: Telo Kristovo Človek: mhm Kňaz: /:Kristova smrť je nesporná:/ /:Vôľa Božia to nebola:/
25.
Iďte v mene Božom (free) 00:44
Kňaz: modlime saaa.. všemohúci Bože, ďakujeme ti za radosť že sa vo svätom prijímaní môžeme spojiť s tebou. Nikdy nedopusť, aby sme sa odlúčili. O to ťa prosíme v mene Krista, nášho pána Ľud: Aaamen Kňaz: Pán s vami Ľud: I s duchom tvojim Kňaz: Nech vás žehná všemohúci Boh, otec i syn i duch svätý Ľud: Amen Kňaz: Iďte v mene Božom Ľud: Bohu vďaka
26.
Kto je pánom džungle (free) 01:21
Kto je pánom džungle, kto kto? Kto pánom vody, bublibublibubli (no kto?) Kto je pánom vesmíru (kto?) a kto pánom mojim? Poviem vám to: J-E-Ž-I-Š, JEŽIIIIIŠ! Je pánom mojim, on je pánom vesmíru, džungle i vody (Bublabublabublabubla..) Kto je pánom džungle, kto pánom vody, Kto je pánom vesmíru, džungle i vody? Poviem vám to: J-E-Ž-I-Š, JEŽIIIIIŠ! a ideme od začiatku... Kto je pánom džungle, kto kto? Kto pánom vody, bublibublibubli (no kto?) Kto je pánom vesmíru (kto?) a kto pánom mojim? Poviem vám to: J-E-Ž-I-Š, JEŽIIIIIŠ! Je pánom mojim, on je pánom vesmíru, džungle i vody , bublabublabublabubla... Kto je pánom vesmíru, kto je pán, boha... Kto je pánom vesmíru?? J-E-Ž-I-Š, JEŽIIIIIŠ!
27.
/:Jé jé jejejejé, Ježiško ťa miluje Lá lá lalalalá, Mária ho porodila:/

about

Remix/remake tradičnej rímskokatolíckej omše berúci do úvahy vývin hudobného a performatívneho umenia za posledných sto rokov . Elektronika, diy folk, hiphop, noise, autotuner, plunderfónie, všetko čo na bežnej omši nezačujete. Nahrávka sa však pridržiava štruktúry tradičnej omše, a aj väčšina piesní je založená na tradičných omšových a mládežníckych cirkevných piesňach. Pre plné vychutnanie si nahrávky odporúčam pred posluchom najprv zúčastniť sa ozajstnej svätej omše v najbližšom rímskokatolíckom kostole.

credits

released September 3, 2010

Samčo - ten-čo-to-všetko-nahral-a-dal-do-kopy
music also performed by BaboGabo, Džimy Edž, Dažďovka, Aquinas Kinderchor
v nahrávke použité autentické záznamy z archívu autora, z archívu rádia Lumen, etc.

recorded 2008-2010@Hufňučňo Recording Studio, a indeaj

this is unauthorised mixtape

license

tags

about

Samčo, brat dážďoviek Družstevná Pri Hornáde, Slovakia

narodil som sa v roku 1988. v roku 1998 som oslávil desať rokov. v roku 2006 som dosiahol plnoletosť. odvtedy mám každý rok o rok viac. rád sa hrám s vecami ktoré vydávajú zvuk. mi zobrali hračky keď som vyrástol, tak si musím vystačiť s týmto.

contact / help

Contact Samčo, brat dážďoviek

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like Samčo, brat dážďoviek, you may also like: